Læs vores vedtægter herunder.

Toftens Rideklub – Vedtægter

§1 Klubbens navn er: Toftens Rideklub Fork.: TORI Klubbens hjemsted er: Randers Kommune Klubbens Stiftelsesdato: 20. november 2007
§2 Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i et forpligtende fællesskab.
§3 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§4 I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, dog kan forældre/værge stemme på vegne af juniormedlemmet, med en stemme pr. barn, se dog § 8.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til I. januar eller I. juli.
KOMMENTAR:
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter som er angivet i lovene.

§4A Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§5 Hæftelse Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§6A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§6B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbund Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6C I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§7 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Bestyrelsesmedlemmer i Toftens Rideklub sidder kontingentfrit i valgperioden.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant, til bestyrelsen, dog uden stemmeret.
De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og
3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning.
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. Flg. dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Rapport fra udvalgene:
A: forretningsudvalg- herunder økonomisk rapport
B: sportsudvalg
C: juniorudvalg
4. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelses medlemmerne være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
KOMMENTAR:
Forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. køb og salg skal føres til protokol, og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.

§10 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i Februar måned.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31 december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Personer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen. Dog er to juniorrepræsentanter under 18 år, valgbare til bestyrelsen, dog uden stemmeret i bestyrelsen. Såfremt medlem ikke har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, kan generalforsamlingen ikke godkende, at personen bliver indsat i bestyrelsen. Forældre / værger til juniormedlemmer under 18 år er valgbare til bestyrelsen på vegne af deres barn til og med det år, barnet fylder 18 år, såfremt der er indbetalt kontingent for juniormedlemmet
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6B Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
KOMMENTAR:
De indkomne forslag bør vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg.
Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra møde, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.
Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren.
Regnskabet skal dog altid underskrives af hele bestyrelsen.

§12 Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§13 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelse, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 1/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for folkeoplysningsloven.

KOMMENTAR:
Lovens første ikrafttrædelsesdato samt tidspunkt for senere rettelser skal stå under lovene, vedføjet ikrafttrædelsestidspunktet for de nugældende love. Klublovene blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 2007